คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์)
Bachelor of Science (Material and Packaging Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Material and Packaging Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
Bachelor of Science (Agro-Industrial Technology Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agro-Industrial Technology Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีและวัสดุ
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
วิชาส่วนกลาง

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร