คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Dental Surgery
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ท.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) D.D.S.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Medical Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร