คณะทันตแพทยศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
Doctor of Philosophy (Oral Health Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Oral Health Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
Master of Science (Oral Health Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Oral Health Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
Master of Science (Oral and Maxillofacial Surgery)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์)
Master of Science (Applied Oral Health Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Oral Health Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์)
Master of Science (Dental Research)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Dental Research)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
Higher Graduate Diploma in Clinical Science
(Oral and Maxillofacial Surgery)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิตชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
อักษรย่อปริญญา (English) Higher Grad. Dip in Clin. Sc. (Oral and Maxillofacial Surgery)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาปริทันตวิทยา
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ปริทันตวิทยา)
Higher Graduate Diploma in Clinical Science
(Periodontology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Higher Grad. Dip in Clin. Sc. (Periodontology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์ช่องปาก)
Higher Graduate Diploma in Clinical Science
(Oral Medicine)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิตชั้นสูง (อายุรศาสตร์ช่องปาก)
อักษรย่อปริญญา (English) Higher Grad. Dip in Clin. Sc. (Oral Medicine)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมประดิษฐ์)
Higher Graduate Diploma in Clinical Science
(Prosthodontics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมประดิษฐ์)
อักษรย่อปริญญา (English) Higher Grad. Dip in Clin. Sc. (Prosthodontics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ทันตกรรมบูรณะ)
Higher Graduate Diploma in Clinical Science
(Advanced Restorative Dentistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมบูรณะ)
อักษรย่อปริญญา (English) Higher Grad. Dip in Clin. Sc. (Advanced Restorative Dentistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาปริทันตวิทยา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร