คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Manufacturing Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Computer Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Chemical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Mechanical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Biomedical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Electrical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Mechatronics Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Civil Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
Bachelor of Engineering (Materials Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Materials Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Environmental Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่)
Bachelor of Engineering (Mining Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Mining Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Industrial Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต