คณะแพทยศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) M.D.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physical Therapy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
Bachelor of Science (Radiological Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (รังสีเทคนิค)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Radiological Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Medical Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
Bachelor of Science (Biomedical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Biomedical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร