คณะพยาบาลศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Nursing Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Nursing Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Nursing Science
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Nursing Science
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
Master of Nursing Science (Nursing Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Nursing Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Community Nurse Practitioner)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ)
Master of Science (Research and Development Health System)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Research and Development Health System)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร