คณะการบริการและการท่องเที่ยว (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว)
Master of Business Administration (Hospitality and Tourism Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A. (Hospitality and Tourism Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร