คณะวิเทศศึกษา (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศธุรกิจ: จีน)
Bachelor of Arts (International Business: China) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Business: China)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา)
Bachelor of Arts (Chinese Studies) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (จีนศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Chinese Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศศึกษา)
Bachelor of Arts (International Studies) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (วิเทศศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา)
Bachelor of Arts (Thai Studies) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ไทยศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Thai Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส)
Bachelor of Arts (European Studies: English-French) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (European Studies: English-French)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร