คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Doctor of Philosophy (Environmental Management Technology) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Management Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Technology and Environmental Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Technology and Environmental Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Management Technology) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Environmental Management Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Information Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Information Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร