คณะวิทยาการสื่อสาร (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ (นานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ)
Master of Science (Informatics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Informatics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

คณะวิทยาการสื่อสาร

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร