คณะศึกษาศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Education (Educational Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ed.D. (Educational Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการศึกษา)
Doctor of Education (Educational Leadership and Innovation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ed.D. (Educational Leadership and Innovation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Educational Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
Master of Education (Educational Research and Evaluation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Educational Research and Evaluation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Master of Education (Educational Technology and Communications)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Educational Technology and Communications)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Curriculum and Instruction)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
Master of Education (Education for Sustainable Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Education for Sustainable Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
Master of Education (Teaching of Science and Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Teaching of Science and Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)
Master of Arts (Psychology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (จิตวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Psychology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
Graduate Diploma (Teaching Profession)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
อักษรย่อปริญญา (English) Grad. Dip. (Teaching Profession)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร