คณะวิทยาการอิสลาม (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
Bachelor of Arts (Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
Bachelor of Arts (Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ตะวันออกกลางศึกษา)
Bachelor of Arts (Middle East Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ตะวันออกกลางศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Middle East Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (กฎหมายอิสลาม)
Bachelor of Arts (Islamic Law)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Law)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม)
Bachelor of Arts (Islamic Economics and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Economics and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา)
Bachelor of Education (Teaching Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Teaching Islamic Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร