คณะวิทยาการอิสลาม (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
Doctor of Philosophy (Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Islamic Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม)
Master of Education (Islamic Educational Administration and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Islamic Educational Administration and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
Master of Arts (Islamic Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Islamic Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร