คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Fine and Applied Arts
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ
อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร