คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย)
Bachelor of Arts (Thai Language and Literature)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Thai Language and Literature)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
Bachelor of Arts (French)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (French)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน)
Bachelor of Arts (German)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (German)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Japanese)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)
Bachelor of Arts (Korean)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Korean)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
Bachelor of Arts (Malay)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษามลายู)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Malay)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามลายูศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (มลายูศึกษา)
Bachelor of Arts (Malay Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (มลายูศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Malay Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
Bachelor of Arts (Social Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Social Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Sociology and Anthropology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
Bachelor of Arts (History)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (History)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Arabic Language-Business Arabic)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Arabic Language-Business Arabic)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Chinese)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ)
Bachelor of Arts (Information Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Information Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
Bachelor of Arts (Philosophy and Religions)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Philosophy and Religions)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
Bachelor of Arts (Geography)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Geography)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts (English)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สส.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.S.W.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ (วิชาโท)

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร