คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร