คณะรัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ร.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มี 4 แขนงวิชา คือ

   1. แขนงวิชาการปกครอง
   2. แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
   3. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   4. แขนงวิชานโยบายสาธารณะ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร