คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Doctor of Philosophy (Polymer Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Polymer Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)
Doctor of Philosophy (Research Methodology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Research Methodology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
Master of Science (Applied Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เคมีประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
Master of Science (Food Science and Nutrition)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Food Science and Nutrition)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)
Master of Science (Research Methodology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Research Methodology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Master of Science (Polymer Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Polymer Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Master of Science (Applied Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)
Master of Science (Applied Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีววิทยาประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Master of Science (Applied Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Applied Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง)
Master of Science (Fishery Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Fishery Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร