คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
Bachelor of Accountancy (Accounting Information Systems)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc. (Accounting Information Systems)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Business Administration (Information and Computer Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Information and Computer Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
Bachelor of Business Administration (Insurance and Risk Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Insurance and Risk Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Tourism Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การตลาด)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Marketing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
Bachelor of Business Administration (Electronic Commerce Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Electronic Commerce Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ)
Bachelor of Public Administration (Public and Enterprise Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) รป.บ. (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.P.A. (Public and Enterprise Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business English)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Business English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดงและการจัดการ)
Bachelor of Arts (Performing Arts and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศิลปะการแสดงและการจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Performing Arts and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
รายวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร