คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agriculture)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วาริชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Aquatic Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร