สถาบันนโยบายสาธารณะ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)
Master of Science (Health System Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Health System Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร