คณะวิทยาการสื่อสาร (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) นศ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Com.Arts
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ)
Bachelor of Arts (Media Design Innovation and Creation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Media Design Innovation and Creation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

คณะวิทยาการสื่อสาร

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร