คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agricultural Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Management Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Industrial Management Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา)
Bachelor of Science (Rubber Industrial Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Rubber Industrial Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
Bachelor of Science (Food Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเพื่ออุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Chemistry for Industry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมีเพื่ออุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry for Industry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Management Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Management Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Occupational Health and Safety)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
Bachelor of Science (Engineering Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (การจัดการงานวิศวกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Engineering Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร