คณะอุตสาหกรรมเกษตร (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Doctor of Philosophy (Biotechnology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biotechnology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Doctor of Philosophy (Biotechnology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biotechnology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)
Doctor of Philosophy (Packaging Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Packaging Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
Doctor of Philosophy (Food Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Food Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
Doctor of Philosophy (Functional Food and Nutrition)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Functional Food and Nutrition)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)
Master of Science (Agro-Industry Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Agro-Industry Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biotechnology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Master of Science (Biotechnology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biotechnology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)
Master of Science (Packaging Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Packaging Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
Master of Science (Food Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Food Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
Master of Science (Functional Food and Nutrition)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (อาหารสุขภาพและโภชนาการ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Functional Food and Nutrition)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร