คณะศิลปศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

<)<)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Doctor of Philosophy (Human and Social Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Human and Social Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
Doctor of Philosophy (Teaching English as an International Language)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Teaching English as an International Language)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
Master of Arts (Teaching English as an International Language)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Teaching English as an International Language)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)
Master of Arts (Human and Social Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Human and Social Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
Master of Arts (Thai and Applied Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Thai and Applied Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร