คณะเภสัชศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Pharmaceutical Care)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Industrial Pharmacy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร