คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Science and Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์)
Bachelor of Science (Material and Packaging Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Material and Packaging Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)
Bachelor of Science (Food Industrial Technology and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Industrial Technology and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
วิชาส่วนกลาง

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร