คณะเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
Bachelor of Economics (Agricultural Economics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. (Agricultural Economics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร