คณะศิลปศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชุมชนศึกษา)
Bachelor of Arts (Community Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ชุมชนศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Community Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาจีน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Chinese)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)
Bachelor of Arts (Applied Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Applied Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 
คำอธิบายรายวิชาที่เปิดให้บริการทุกคณะ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเลือกเสรี

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร