คณะทรัพยากรธรรมชาติ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
Doctor of Philosophy (Tropical Agricultural Resource Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Tropical Agricultural Resource Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Plant Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พืชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Plant Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Aquatic Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วาริชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Aquatic Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรดิน)
Master of Science (Soil Resource Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Soil Resource Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฏวิทยา)
Master of Science (Entomology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (กีฏวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Entomology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเกษตร)
Master of Science (Agricultural Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Agricultural Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชศาสตร์)
Master of Science (Plant Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (พืชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Plant Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืชวิทยา)
Master of Science (Plant Pathology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (โรคพืชวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Plant Pathology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
Master of Science (Aquatic Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วาริชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Aquatic Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
Master of Science (Animal Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (สัตวศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Animal Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ)
Master of Science (Natural Rubber Production, Technology and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Natural Rubber Production, Technology and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร