คณะการแพทย์แผนไทย (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)
อักษรย่อปริญญา (English) B.TM. (Bachelor of Thai Traditional Medicine)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร