วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลมีเดีย)
Bachelor of Science (Digital Media)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ดิจิทัลมีเดีย)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Digital Media)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร