วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Information Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Information Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร