คณะวิเทศศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จีนศึกษา)
Master of Arts (Chinese Studies)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (จีนศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Chinese Studies)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร