คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
Doctor of Philosophy (Environmental Management Technology) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Management Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)
Doctor of Philosophy (Earth System Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Earth System Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Technology and Environmental Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Technology and Environmental Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Management Technology) International Program
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Environmental Management Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)
Master of Science (Earth System Science)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ระบบโลก)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Earth System Science)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร