คณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
Bachelor of Science in Education
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. in Ed.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาเคมี
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาฟิสิกส์
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาชีววิทยา
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts in Education (English)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed. (English)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts in Education (Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. in Ed. (Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
Bachelor of Education (Elementary Education)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (การประถมศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Elementary Education)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
Bachelor of Education (Art Education)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Art Education)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (พลศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Physical Education)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา)
Bachelor of Education (Health Education)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (สุขศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Health Education)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)
Bachelor of Education (Information Technology and Educational Evaluation)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Information Technology and Educational Evaluation)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
Bachelor of Science (Psychology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (จิตวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Psychology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Bachelor of Education (Educational Technology and Communications)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Ed. (Educational Technology and Communications)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร