คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
Doctor of Philosophy (Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ภาษาไทย)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
Master of Arts (Thai)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Thai)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
Master of Arts (Social Development Administration)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Social Development Administration)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร