คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม
ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Bachelor of Architecture (Architecture)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Arch. (Architecture)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร