คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) D.D.S. (Doctor of Dental Surgery)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร