คณะวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การตลาด)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Marketing)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การเงิน)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Finance)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Human Resource Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Information System)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Business Information System)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Logistics Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล)
Bachelor of Business Administration (Meeting Incentive Convention and Exhibition Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Meeting Incentive Convention and Exhibition Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) รป.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.P.A.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร