คณะแพทยศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Biomedical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biomedical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
Doctor of Philosophy (Epidemiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ระบาดวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Epidemiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
Doctor of Philosophy (Health Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Health Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Doctor of Philosophy (Biomedical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biomedical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
Master of science (Biomedical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biomedical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบาดวิทยา)
Master of science (Epidemiology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (ระบาดวิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Epidemiology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
Master of science (Health Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Health Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Master of science (Biomedical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Biomedical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวเวชศาสตร์)
Master of science (Occupational Medicine)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Occupational Medicine)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
Higher Graduate Diploma (Clinical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
อักษรย่อปริญญา (English) Higher Grad. Dip. (Clin. Sc.)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร