คณะเภสัชศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Care)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Pharmaceutical Care)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
Doctor of Philosophy (Social and Administrative Pharmacy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก)
Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Pharm. (Clinical Pharmacy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
Master of Pharmacy (Pharmaceutical Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.ม. (เภสัชศาสตร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Pharm. (Pharmaceutical Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
Master of Pharmacy (Social and Administrative Pharmacy)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Pharm. (Social and Administrative Pharmacy)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
Master of Pharmacy (Cosmetic Sciences)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Pharm. (Cosmetic Sciences)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร