คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ)
Bachelor of Business Administration (Hospitality Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Hospitality Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Tourism Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)
Bachelor of Business Administration (Service Innovation Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการบริการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Service Innovation Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร