คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Fine and Applied Arts
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ
อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง)
ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Applied Arts Design)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. (Applied Arts Design)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร