คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Mathematics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Applied Mathematics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Chemistry-Biology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry-Biology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Industrial Chemistry)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ฟิสิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Science (Agricultural Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agricultural Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง)
Bachelor of Science (Fishery Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Fishery Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
Bachelor of Science (Rubber Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยียาง)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Rubber Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Nutrition and Dietetics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Science (Food Science and Nutrition)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Science and Nutrition)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร