คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
Bachelor of Arts (English for Business Communication)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English for Business Communication)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (พัฒนาธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Business Development)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Business Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Tourism Business Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Development)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. (Business Economics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
Bachelor of Public Administration (Public Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.P.A. (Public Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร