คณะเศรษฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ.
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
Bachelor of Economics (Agribusiness Economics and Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. (Agribusiness Economics and Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
Master of Arts (Agribusiness Economics)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Agribusiness Economics)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร