คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Manufacturing Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Computer Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Chemical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Mechanical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Biomedical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Electrical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Mechatronics Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Civil Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
Bachelor of Engineering (Materials Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Materials Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Environmental Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่)
Bachelor of Engineering (Mining Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Mining Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Industrial Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
Doctor of Philosophy (Mining and Materials Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Mining and Materials Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Computer Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Mechanical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Electrical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Chemical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Civil Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Doctor of Philosophy (Industrial and Systems Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Industrial and Systems Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Doctor of Philosophy (Environmental Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
Doctor of Philosophy (Energy Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Energy Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Master of Engineering (Electrical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Electrical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
Master of Engineering (Mining and Materials Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Mining and Materials Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Master of Engineering (Computer Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Computer Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Master of Engineering (Chemical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Chemical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Master of Engineering (Mechanical Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Mechanical Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
Master of Engineering (Industrial and Systems Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Industrial and Systems Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Master of Engineering (Civil Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Civil Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
Master of Engineering (Industrial Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Industrial Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Master of Engineering (Environmental Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Environmental Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Master of Engineering (Logistics and Supply Chain Engineering)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Logistics and Supply Chain Engineering)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
Master of Engineering (Energy Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Eng. (Energy Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of Science (Management of Information Technology)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Management of Information Technology)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร