คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2563

ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate's Degree)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
Doctor of Philosophy (Sustainable Energy Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Sustainable Energy Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
Doctor of Philosophy (Environmental Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน)
Master of Science (Community Ecotourism Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Community Ecotourism Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
Master of Science (Sustainable Energy Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Sustainable Energy Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Management)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Environmental Management)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร