คณะนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาตรี (Bachelor's Degree)

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
อักษรย่อปริญญา (English) LL.B. (Bachelor of Laws)
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำคณะ

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ
 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร